×
×
PSX EE
Keel:
Estonian

Distantsleping

Käesolev leping sõlmitakse e-poe "psx.lv" omaniku, ettevõtte "PSX RETAIL“ SIA, ühtne registreerimisnumber 40203058955, registreeritud äriregistris 27. märtsil 2017, juriidiline aadress: Ieriķu tn 3, Riia, LV-1084, ( siin ja edaspidi - müüja) ning e-poes "psx.lv" tellimust ja ostu sooritava ostja vahel (siin ja edaspidi - Tarbija).
Distantsleping kehtib kõigile tellimustele ja ostudele, mis on tehtud psx.lv e-poes.

Distantslepingu jõustumise ja täitmise tähtaeg

1.Distantsleping jõustub hetkel, kui tarbija teeb telefoni või muu tehnoloogilise vahendi kaudu internetis tellimuse ja kui ta saab Müüjalt e-kirjaga tellimuse kinnituse.
Tellimus ja tellimuse kinnitus loetakse kättesaaduks alates sellest hetkest, kui pooled, kellele need on adresseeritud, pääsevad neile ligi.
Müüja kohustub täitma distantslepingu tingimusei mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast Tarbijalt tellimuse saamist, välja arvatud juhul, kui kokkuleppe pooled pole leppinud kokku teistsuguse tähtaja. Kui Müüja ei saa lepingut täita seetõttu, et Tarbija poolt tellitud kaubad pole saadaval, peab Müüja sellest Tarbijat teavitama.
2. Enne seda, kui Tarbija võtab endale distantslepinguga sätestatud kohustused või nõustub pakkumisega, edastab Müüja Tarbijale selgel ja arusaadaval viisil järgmise informatsiooni:

Kauba omadused

Müüdava kauba omadused on näidatud tootekirjelduses. Täiendav informatsioon  antakse Tarbija soovil interneti, telefoni või muude tehnoloogiliste vahendite abil hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.

Kaupade hinnad

1. Kõik kaupade hinnad „psx.lv” e-poes on näidatud eurodes (EUR), koos käibemaksuga (käibemaks 21%). Kauba hind on see, mis on ära näidatud tehtud tellimuses kuni kohustuste täieliku täitmiseni.
2. Kauba Tarbijale kättetoimetamisega seotud kulud ei sisaldu kauba hinnas.

Tellimuste kohaletoimetamise tähtajad, moodused ja maksumus

1.Kauba kohaletoimetamine Läti territooriumil täidetakse 1-4 tööpäeva jooksul pärast tellimuse eest tasumist. Müüja toimetab kauba Tarbija märgitud aadressile vastavalt postisaadetiste reeglitele ja tariifide järgi, mis on ära märgitud "psx.lv" veebilehe jaotises "Kauba kättetoimetamine".  Kauba saatmiskulud ja maksumuse Tarbija maksab koos enne seda, kui Müüja toimetab kauba kohale.
Kohaletoimetamise hind sisaldub arves. Tarneajad võivad varieeruda sõltuvalt Tarnija konkreetsetest tingimustest.
2. Kauba vahetamisel või tagastamisel võtab transpordiriski endale Tarbija (välja arvatud juhul, kui Tarbija kasutab puudustega kauba puhul keeldumisõigust - sel juhul kannab kõik kohaletoimetamisega seotud kulud Müüja).

Kaupade tellimine

1. Müüja kohustub ostja poolt e-poes „psx.lv” tellitud kauba kohale toimetama, aga Tarbija kohustub tellitud kauba vastu võtma ja selle eest tasuma, vastavalt valitud kohaletoimetamise viisist. Kauba tellimust loetakse Tarbija pakkumiseks Müüjale sõlmimaks käesolev distantsleping tellitud kauba kohaletoimetamise kohta ja Tarbija nõusolekuks omandada tellitud kaup näidatud hinnaga. Tarbija tellib kaubad, täites Müüja kodulehel "psx.lv" vastava tellimislehe vormi.
2. Et vormistada tellimus, peab Tarbija ennast registreerima - Internetis saavad tellimusi vormistada ainult registreeritud kasutajad. Registreerides „psx.lv” veebilehel ennast kasutajaks, kohustub Tarbija edastama tõesed isikuandmed, registreerides end tegeliku täisnimega ning kasutama toimivat e-posti aadressi ning telefoninumbrit. Ostuprotsessi lõppedes saab Tarbija tellimust kinnitava e-kirja ja arve, mis kinnitab tellimuse vormistamise; sellega loetakse, et Müüja on ostja pakkumise vastu võtnud ja omalt poolt selle distantslepinguga ühinenud ning see distantsleping loetakse Tarbija ja Müüja vahel sõlmituks.
3. Tarbija kohustub teavitama Müüjat kõigist muudatustest hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnituse kättesaamisest. Kui arve kinnitus ei jõua ostja tellimuses näidatud e-posti aadressile, tähendab see seda, et Müüja ei ole ostja pakkumist aktsepteerinud, ei ole selle distantslepinguga liitunud ega oma kohustust selle ostja tellimuse täitmiseks. Sel juhul peab Tarbija veenduma, et ta vormistas tellimuse vastavalt Müüja nõuetele ning märkis õigesti e-posti aadressi ja telefoninumbri.

Tellimuse eest tasumine

1. Ülekandega panga kaudu, Internetipangas või Stripe maksesüsteemis.
Arve tuleb tasuda 3 päeva jooksul arvel näidatud kontonumbrile. Kuni raha laekumiseni reserveeritakse tellitud kaubad  laos pärast tellimuse vastuvõtmist 5 kalendripäevaks. Kui Müüja saab Tarbijalt makse, võetakse tellimus vastu ja selle kohta saadetakse Tarbijale kasutajaprofiilis täpsustatud e-posti aadressile teade. Ainult pärast makse laekumist võetakse tellimus täitmiseks vastu. Füüsilised isikud peavad Makse vormistamisel veerus "Märkused" näitama ära tellimuse numbri.
Juriidiliste isikutega võtab Müüja ühendust faktuurarve vormistamiseks. Ost loetakse ära tasutuks alates sellest hetkest, kui raha laekub e-poe arveldusarvele.

Makse tagastamine

Müüja võib ostu tagasi võtta järgmistel juhtudel:
1. Valitud toodet ei ole võimalik tootjalt saada
2. Kohaletoimetamise ajad ületavad lepingus määratud tähtaja
3. Ostu tühistamiseks tekivad  ka muud  õigustatud põhjused
Müüja tagastab tasutud ostusumma arvelduskontole kust Tarbija makse tegi, hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul.

Garantii

1. Kõigile „psx.lv” e-poest ostetud toodetele kehtib üheaastane (12 kuud) garantii. Tellitud kaubaga koosolev saateleht peab alles olema, kuna see on ostu kinnitav dokument ja garantii kehtib ainult siis, kui arve-saateleht on alles hoitud. Juhul, kui ilmnevad defektid on Tarbijal õigus nõuda kauba tasuta remonti või vahetamist.
Garantii kehtib juhul, kui esitatakse ostu tõendav dokument, aga ka tootja või müüja poolt välja antud garantiidokument (kui vastava toote jaoks on välja antud garantiidokument). Garantiitalong kehtib vaid sellel tingimusel, kui sellel on õigesti ja selgelt ära märgitud mudeli nimetus, müügi kuupäev, müüja allkiri ja tempel. Arvel või garantiitalongil märgitud andmeid on keelatud ükskõik millisel viisil muuta, kustutada või parandada.
2. Garantiikohustused annuleeritakse juhul, kui:
2.1. tarbija avas helisalvestiste, videote või arvutiprogrammide pakendid;
2.2. kaup, mis on ettenähtud isiklikeks (majapidamis) tarbeks, kasutati kasumi teenimiseks, tootmise otstarbel või muudel lubamatutel eesmärkidel;
2.3. toodet kasutati ilma hoiatuste järgimiseta, mis olid näidatud kasutusjuhendis;
2.4. tootel on näha jälgi mittekvalifitseeritud remondist;
2.5. kauba konstruktsiooni või skeemi oli sisse viidud mingeid muudatusi;
2.6. kui toote seerianumbrit on muudetud, kustutatud või seda ei saa kindlaks teha.
3. Vigastused, mis annulleerivad garantii:
3.1. vigastused, mis on põhjustatud kauba sisse sattunud kõrvalistest esemetest, ainetest, vedelikest või putukatest;
3.2. vigastused, mille on esile kutsunud loodusjõud, tulekahju, olmetegurid, juhusliku iseloomuga välistegurid (elektrivõrgu pinge järsk hüpe jne), aga ka lihtsalt  õnnetusjuhtumid;
3.3. vigastused, mille on esile kutsunud elektrivõrkude, telekommunikatsioonivõrkude ja kaabelvõrkude parameetrite standarditele mittevastavus ja teised välised faktorid;
3.4. vigastused, mille on esile kutsunud mittestandardsete või madala kvaliteediga kulumaterjalide, varuosade, komplekteerivate materjalide, tarvikute, aksessuaaride, erinevat tüüpi andmekandjate kasutamine.
4.Garantii ei laiene: kulumaterjalidele, lisaseadmete komplektidele (aksessuaaridele) ja toiteelementidele, kui selline asendamine on ette nähtud konstruktsiooniga ja see ei ole seotud kauba lahtivõtmisega.
5. Tarbija õiguste kaitse seaduse artikli 12 kuues osa sätestab, et "tarbija vastutab kauba kvaliteedi ja usaldusväärsuse säilitamise eest kogu keeldumisõiguse realiseerimisaja jooksul". Tasu kauba eest tagastatakse ainult sel juhul, kui kaup asub originaalses kahjustamata pakendis, sellel pole visuaalseid ja tehnilisi kahjustusi ning see on täielikus komplektsuses, milline see  kauba kättesaamise ajal oli. Kui sellised kahjustused ikkagi leitakse, on Müüjal õigus kaupa mitte vastu võtta. Tagastatud kaup ei tohi olla kasutatud. Müüja võtab kauba vastu ainult sel juhul, kui sellel pole visuaalseid ja tehnilisi kahjustusi ning see on täielikus komplektsuses, milline see kauba kättesaamise ajal oli. Juhul, kui tagastatava kauba seisund on halvenenud, on Tarbija kohustatud hüvitama Müüjale kauba väärtuse langusest tulenevad kahjud. Müüja tagastab tasutud ostusumma arvelduskontole, kust Tarbija makse sooritas, mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.
6. Tarbija kannab vastutust kauba väärtuse vähendamise eest, kui kaupa kasutati mingitel muudel eesmärkidel, peale kauba iseloomu, omaduste ja toimimise väljaselgitamist. Tarbija ei vastuta kauba väärtuse vähenemise eest, kui Müüja ei informeerinud teda õigusest keelduda korras, mis on ette nähtud normatiivsete aktidega, mis reglamenteerivad tarbija õiguste kaitset.

Kauba tagastamise garantiitingimused.

1. Kaup, mis on rikkumata originaalpakendis, tuleb kohale toimetada või saata Läti Posti kaudu tähitud panderollina PSX RETAIL SIA kontori aadressil: Brivibas gatve tn. 204a, Riia, LV-1039. Praagi korral tuleb lisada  tšekk kauba tagasisaatmise kulude kohta.
On vaja täita kauba tagastamisevorm. Kui kõik vastab tingimustele, tagastab Müüja kolmekümne kalendripäeva jooksul pärast tagastatud paki kättesaamist Tarbijale ostu eest tasutud summa sellele panga arvelduskontole, millelt tellimus maksti või teisele kauba tagastamise vormil näidatud kontole.
2. Müüja jätab endale õiguse ostusummat mitte tagastada, kui tagastatud pakk ei vasta 20. mai 2014 Ministrite kabineti määrusele nr 255 (artikli 3 punkt 29).
Tarbija ei saa taganemisõigust kasutada, kui:
Tarbija avas helisalvestiste, videote või arvutiprogrammide pakendid.

Keeldumisõigus ja kauba tagastamise kord

1. Tarbija võib kasutada taganemisõigust ja ühepoolselt distantspingust keelduda 14 kalendripäeva jooksul ning tagastada ostetud kaubad Müüjale. Tarbijal on õigus leping kindlaksmääratud ajal ühepoolselt üles öelda lepingust ilma trahvi, intressi või kahjutasu maksmata. Keeldumisõigus, keeldumisõiguse realiseerimise kord ja tähtaeg on kindlaks määratud Tarbija õiguste kaitse seadusega ja Ministrite Kabineti 20. mai 2014. aasta määrusega nr 255 "Distantslepingu reeglid".
2. Taganemisõiguse kasutamise tähtaega arvestatakse:
2.1. kui kaup ostetakse - alates päevast, mil Tarbija või tema poolt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, võtab kaubad vastu enda valdusesse;
2.2. kui Tarbija tellis ühe tellimuse alusel mitu kaupa, mis tuuakse kohale eraldi - alates päevast, mil tarbija või tema poolt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab kauba enda valdusesse, saab enda valdusesse viimase kauba;
2.3. kui kohale tuuakse kaup, mis koosneb mitmest partiist või osast, alates päevast, mil tarbija või tema määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, saab enda valdusesse kauba viimase partii või kauba osa;
juhul kui leping on regulaarsest kaupade tarnimisest – alates päevast, mil Tarbija või tema poolt määratud kolmas isik, mitte vedaja, saab enda valdusesse esimese kauba.
3. Tarbija peab Müüjale lepingust taganemise otsusest teatama enne taganemisõiguse tähtaja lõppemist, täites keeldumisvormi või saates e-kirjaga teate taganemisõiguse kasutamise kohta. Tähtaeg loetakse täidetuks, kui Tarbija on enne keeldumisõiguse tähtaja lõppemist saatnud Müüjale keeldumisvormi või teatise keeldumisõiguse kasutamise kohta.
4. Tarbija on kohustatud taganemisõiguse kasutamist tõestama. Müüjal on õigus anda Tarbijale võimalus Müüja veebilehel täita ja esitada elektroonilisel kujul keeldumisvorm või teatis keeldumisõiguse kasutamise kohta. Sellisel juhul teatab Müüja, kasutades püsivat informatsioonikandjat (seal hulgas e-posti) koheselt Tarbijale keeldumise kättesaamisest.
Tarbija saadab või  annab kauba tagasi Müüjale ilma põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast seda, kui ta on saatnud Müüjale keeldumisvormi või teatise keeldumisõiguse kasutamise kohta.
5. Tähtaeg loetakse täidetuks, kui kaup on saadetud tagasi enne 14-päevase tähtaja möödumist. Seda nõuet ei kohaldata nendel juhtudel, kui Müüja ise pakub kauba tagasi võtmist. Müüja tagastab  ilma põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates päevast, mil ta sai informatsiooni Tarbija otsuse kohta lepingust taganeda, Tarbijale viimase poolt makstud summa, millest on maha arvatud Tarbija poolt tasutud kohaletoimetamise kulud. Müüja tagastab näidatud rahasumma, kasutades sama maksevahendit, mida kasutas Tarbija, välja arvatud nendel juhtude, kui Tarbija on selgelt väljendanud oma nõusolekut mõne muu maksevahendi suhtes ja Tarbijal ei ole vaja sellise maksevahendi kasutamise eest maksta. Tarbija katab kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhtudel, kui Müüja nõustub sellised kulud tasuma või ei teatanud Tarbijale sellest, et taolised kulud peab tasuma Tarbija.
6. Tarbija ei saa taganemisõigust kasutada juhtudel, mis on ette nähtud Distantslepingu punktis 22, sealhulgas juhul, kui:
6.1. täielikult on lõpetatud teenuse osutamine, mis on alustatud enne keeldumisõiguse tähtaja lõppemist, kui Tarbija on selgelt nõustunud ja kinnitanud, et ta kaotab keeldumisõiguse sellest päevast, mil teenuse osutamise leping on täielikult täidetud;
6.2. toote või teenuse hind sõltub finantsturu kõikumistest, mida Müüja või teenusepakkuja ei saa kontrollida ja mis võivad ilmneda taganemisõiguse kehtivuse ajal;
6.3. kaubad on valmistatud vastavalt Tarbija juhistele või kaubad on selgelt isikupärastatud;
6.4. toode rikneb kiiresti, või selle kõlblikkusaeg peagi aegub;
6.5. Tarbija avas helisalvestiste, videote või arvutiprogrammide pakendid;
6.6. leping sõlmitakse digitaalse sisu hanke kohta, mida ei edastata eraldi andmekandjal, kui digitaalse sisu edastamist on alustatud Tarbija selgelt väljendatud eelneval nõusolekul ja pärast tema kinnituse saamist keeldumisõiguse kaotamise kohta.
7. Saates Müüjale pretensiooni kauba lepingutingimustele mittevastavuse kohta, lisab Tarbija pretensiooniga avalduse juurde dokumendi koopia , mis tõendab tehingut. Tarbija vastutab kauba kvaliteedi ja usaldusväärsuse säilitamise eest keeldumisõiguse realiseerimise aja jooksul.

Leping on koostatud vastavalt järgmistele normatiivaktidele:

Tarbijakaitse Seadus.
Ministrite Kabineti 20. mai 2014 Eeskirjad nr 255 „Eeskirjad Distantslepingu kohta“.
Tarbija ja müüja vahelisi suhteid reguleeritakse käesoleva Distantslepinguga, samuti Läti Vabariigi õigusaktidega.
Juhul, kui tekivad mingisugused küsimused või erimeelsused, võtab Tarbija telefoni või e-posti teel Müüjaga ühendust. Võimaluse korral lahendavad pooled kõik tekkinud erimeelsused läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, suunatakse vaidlus kohtusse  läbivaatamisele vastavalt Läti Vabariigi seadustele.
„Psx.lv” e-poes tellimuse esitamisega kinnitab Tarbija, et on tutvunud käesoleva Lepingu tingimustega ja nõustub neid täitma ja järgima. Tarbijale antakse teada, et Müüjal on õigus igal ajal ühepoolselt käesoleva Lepingu tingimusi muuta.